+38 (068) 024 5169   +38 (044) 279 0096    Open Policy Foundation

Новини

news-photo

Пропозиції Громадянської платформи з реформування наукової сфери до Проекту Стандарту спеціалізованої освіти наукового профілю, січень 2019

07/03/2019 19:24

 1. Вимоги до компетентностей здобувачів у здійсненні діяльності  закладів наукового профілю жоден заклад не зможе виконати ці стандарти. Згідно запропонованого МОН документу за роки навчання у спеціалізованому ліцеї дитина повинна оволодіти природничими знаннями на рівні, що перевершує вимоги до кандидата наук. Пропонуємо повністю переписати цю частину (таблицю). Крім того, в описі дати традиційні цінності. Вони можуть формуватись безвідносно поділу на класи через включення компоненти мистецтва в навчальні плани та стандарти спеціалізованої освіти наукового профілю. Серед важливих якостей: ​вміння співпереживати, мужність, відсутність страху робити помилки, толерантність до помилок інших; е​кологія наукових досліджень і використання їх результатів , відповідальність.

 2. ДОДАТИ терміни ментальне здоров`я, стартап, емоційний інтелект та включити в стандарт ЦІННОСТІ. Сформулювати та додати в документ взаємозв’язок математики та мистецтва, оскільки це формує уявлення про гармонію світу. Сформулювати ідею/цінності “​наука - для миру” (екологія наукових досліджень і використання їх результатів, відповідальність, екологічне відношення до науки).

 3. Відтермінувати до 31 березня затвердження проекту наказу «Про затвердження стандарту спеціалізованої загальної середньої освіти наукового профілю».

 4. Задіяти до роботи директорів та вчителів-практиків з провідних фізико-математичних, науково-природничих ліцеів/ліцеїв-інтернатів, в першу чергу тих, хто працював над статтею про спеціалізовану середню освіту в період підготовки ЗУ «Про освіту».Нижче подаємо документ з пропозиціями Громадянської платформи з реформування наукової сфери, в якому жовтим кольором та червоними літерами виділені наші формулювання тексту Стандарту.


В цьому документі жовтим виділено пропозиції від Громадянської
платформи з реформування наукової сфери в Україні (координатор - НГО
«Фонд «Відкрита політика»)

 

 1. ДОДАТИ терміни ментальне здоров`я, стартап, емоційний інтелект та включити в стандарт ЦІННОСТІ.

 2. Сформулювати та додати в документ взаємозв’язок математики та мистецтва, оскільки це формує уявлення про гармонію світу.

 3. Сформулювати ідею/цінності “наука - для миру” (екологія наукових досліджень і використання їх результатів,відповідальність, екологічне відношення до науки).

 4. Відтермінувати до 31 березня затвердження проекту наказу «Про затвердження стандарту спеціалізованої загальної середньої освіти наукового профілю». 2. Задіяти до роботи директорів та

вчителів-практиків з провідних фізико-математичних, науково-природничих ліцеів/ліцеїв-інтернатів, в першу чергу тих, хто працював над статтею про спеціалізовану середню освіту в період підготовки ЗУ «Про освіту.

 

 

 

НАКАЗ

 

 

 

 

Про затвердження стандарту спеціалізованої загальної середньої освіти наукового профілю

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до частини 6 статті 21 Закону України «Про освіту» та підпункту 3 пункту 6, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630,

 

 

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити стандарт спеціалізованої загальної середньої освіти наукового профілю, що додається.

 

 

 

 1. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

 

 

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр

 

Гриневич

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Міністерства

 

освіти і науки України

 

№​

 

 

 

СТАНДАРТ

 

спеціалізованої загальної середньої освіти наукового профілю

 

І. Загальні положення

 

  1. Цей стандарт спеціалізованої освіти наукового профілю (далі - Стандарт) визначає вимоги до дослідницьких умінь та компетентностей здобувачів освіти у сфері діяльності наукового спрямування, яка передбачена у наукових ліцеях, наукових ліцеях-інтернатах.

 

 1. У цьому Стандарті терміни вживаються у такому значенні: винахідницька діяльність - творча діяльність учнів, спрямована на

вирішення технічної проблеми для реалізації техніко-технологічної або наукової задачі, пов’язана зі встановленням невідомих раніше ознак, властивостей, характеристик матеріальних і нематеріальних об’єктів чи явищ;

 

діяльність наукового спрямування - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є навчально-дослідна, дослідно-експериментальна, проектно-дослідна, конструкторська, проектно-конструкторська, винахідницька та пошукова види діяльності;

 

дослідницькі уміння - комплекс умінь, необхідних і достатніх для знаходження наукової проблеми, формулювання наукової задачі, її розв‘язання з застосуванням наукових методів пізнання;

 

дослідно-експериментальна діяльність – діяльність учнів, пов‘язана з розв‘язанням наукової задачі з використанням технології експериментального дослідження;

 

комунікативні уміння - здатність ефективно (результативно) взаємодіяти з іншими, зокрема письмово та усно формулювати свої думки, вести аргументовану дискусію, ділову розмову, діалог у процесі спільної діяльності або під час представлення її результатів;

 

конструкторська діяльність – комплексна творча діяльність учнів, пов’язана з конструюванням і проектуванням технічних об’єктів та спрямована на розроблення й створення кінцевого продукту з наявних ресурсів;

 

навчально-дослідна діяльність - пізнавальна діяльність учнів, що передбачає розв’язання навчально-дослідних завдань із заздалегідь невідомим результатом та спрямована на побудову суб’єктивно нових знань та способів діяльності;

наукова (науково-технічна) робота - наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, проведені з метою одержання наукового, науково-технічного (прикладного) результату;

 

операційні уміння – передбачають застосування у дослідницькій діяльності теоретичних та емпіричних методів дослідження (вміння спостерігати, порівнювати, аналізувати, синтезувати, узагальнювати, структурувати і систематизувати матеріал, класифікувати тощо);

 

організаційні уміння - вміння організовувати власну дослідницьку діяльність, планувати та здійснювати дослідження, аналізувати і контролювати результати своєї діяльності;

 

пошукова діяльність – діяльність учнів, пов‘язана з аналізом наявних наукових результатів, їх систематизацією, узагальненням та одержанням нового наукового знання;

 

прикладні наукові дослідження - теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення уже наявних матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань;

 

проектна діяльність – творча конструктивна продуктивна діяльність учнів, спрямована створення та реалізацію проектів;

 

проектно-дослідна діяльність - творча діяльність учнів, яка передбачає створення проектів на основі проведених короткотривалих або довготривалих досліджень;

 

проектно-конструкторська діяльність - творча діяльність учнів, яка передбачає конструювання сукупності засобів, що дають можливість розв’язати поставлені завдання та проблеми, досягти визначених цілей;

 

проектно-пошукова діяльність - діяльність учнів, яка передбачає пошук нових рішень та створення творчого продукту на основі аналізу наявних наукових результатів, їх систематизації, та узагальнення;

 

результати діяльності наукового спрямування сформовані уміння здійснювати дослідно-експериментальну, конструкторську, винахідницьку (раціоналізаторську), пошукову діяльності, а також наукові роботи, розроблені здобувачами спеціалізованої освіти наукового спрямування;

 

технічні уміння - вміння працювати з літературою (конспектувати, анотувати, складати бібліографію й використовувати її), добирати необхідний для дослідження матеріал, організовувати експеримент, описувати отриманий експериментальний матеріал, робити висновки й оформляти результати свого дослідження у формі доповіді, виступу;

 

творчі уміння – уміння розв‘язувати суперечності наукового, технічного, організаційного чи художнього характеру за умови, коли логічні методи її подолання вичерпали свої можливості.

 

ДОДАТИ ТЕРМІНИ:

 1. СТАРТАП. Термін визначено в англомовних виданнях. За повідомленням українських стартап-кампаній-учасників засідання

робочої групи по експорту, на цих зустрічах були присутні і представники МОН. Було прийнято рішення про введення в освітній

простір, в термінологію нормативно-правових документів терміну «стартап».

 1. МЕНТАЛЬЕ ЗДОРОВ`Я -це стан благополуччя, при якому особа може реалізувати свій власний потенціал, справлятися зі звичайними життєвими стресами, продуктивно і плідно працювати, а також вносити вклад в життя своєї спільноти.

 

 1. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ- це сукупність здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні як власних емоцій,так і емоцій оточуючих та забезпечують можливість особи успішно діяти в будь-яких ситуаціях.

 

 1. Мета спеціалізованої освіти наукового спрямування:

 

забезпечити якісні та безпечні умови для формування у здобувачів освіти

 

наукового профілю:

 

а) дослідницьких умінь та компетентностей у здійсненні діяльності наукового спрямування за природничо-математичним,

суспільно-гуманітарним або техніко-технологічним напрямами;

 

б) відповідальності за наслідки втілення результатів наукових досліджень;.

 

б) емоційного інтелекту (психологічної, соціальної та праксеологічної

 

компетентностей);

 

в) знань та умінь, спрямованих на збереження ментального здоров’я;

 

г) системи знань національних традицій та культури, гармонійної національної самосвідомості, орієнтації на духовні цінності, терпимості і здатності до міжкультурного діалогу.

 

 1. Зміст освітніх галузей, їх складові, розподіл навчальних годин, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів визначаються Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

 

Базовий план загальної середньої

 

освіти наукового спрямування

 

відповідає базовому плану,

 

затвердженому у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти.

 

Під час складання навчального плану педагогічна рада закладу загальної середньої освіти наукового профілю (наукового ліцею) може самостійно

 

визначати перелік навчальних предметів та курсів інваріантної та варіативної складової у межах освітніх галузей, та змінювати кількість годин у

базовому плані, затвердженому Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти у межах 20% на користь вивчення профільних предметів та предметів наукового спрямування.

 

 

ІІ. Вимоги до результатів діяльності наукового спрямування здобувачів

 

  • результаті здобуття спеціалізованої освіти наукового профілю мають бути сформовані наукові знання й дослідницькі вміння, компонентами яких є процедури й стратегії, що використовують у всіх формах наукового дослідження (процедурне знання), способи обґрунтування й забезпечення

надійності наукових ідей (епістемне знання). Результати діяльності наукового спрямування мають бути екологічними і слугувати розвитку суспільства.

 

 

 1. Вимоги до дослідницьких умінь здобувачів спеціалізованої загальної середньої освіти наукового профілю

 

Дослідницькі уміння забезпечують успішність реалізації навчально-дослідної діяльності та діяльності наукового спрямування здобувачів. Вимоги до дослідницьких умінь здобувачів застосовуються незалежно від обраного профілю.

 

ПЕРЕФОРМУЛЮВАТИ. Додати ідею МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ЯК ОДНЕ З ДОСЛІДНИЦЬКИХ ВМІНЬ

 

Дослідниць-

Вимоги

до

Вимоги

до

Вимоги до результатів

кі уміння

результатів

 

результатів

 

(11 (12) класи)

 

(7 клас )

 

(9 клас)

 

 

 

 

 

 

 

 

Операційні

спостерігає,

 

порівнює об’єкти та

встановлює

 

 

 

 

виокремлює

головну

явища;

 

 

 

 

причиново-наслідкові

 

 

думку

у

тексті,

аналізує

 

та

синтезує

зв’язки

 

під

час

 

застосовує

аналогію

інформацію з наукових

інтерпретації

результатів

 

під час

встановлення

текстах;

 

 

 

робить

дослідницької

 

роботи;

 

причиново-наслідкови

індуктивні

 

і

застосовує

здобутті

у

 

х зв’язків, узагальнює

дедуктивні висновки;

науковій

 

 

діяльності

 

інформацію (текстову,

систематизує,

 

знання

і

 

вміння

у

 

цифрову, символьну);

класифікує

 

 

життєвих ситуаціях,

 

 

виявляє

перспективні

інформацію

(текстову,

виявляє

 

 

 

проблему,

 

напрями

 

наукових

цифрову,

 

символьну

висуває гіпотезу,

 

 

досліджень; застосовує

структурує

 

матеріал;

бачить

різні

підходи

до

 

емпіричні

методи

прогнозує

 

і

оцінює

розв‘язання проблеми і

 

дослідження.

 

результат

 

 

 

знаходить

оптимальний

 

 

 

 

дослідницької

спосіб її розв‘язання;

 

 

 

 

діяльності;

 

 

виявляє

 

 

 

уміння

 

 

 

 

представляє

наукову

абстрагуватися

 

від

 

 

 

 

інформацію

в усному

неістотних

чинників

під

 

 

 

 

та

 

письмовому

час

характеристики

 

 

 

 

вигляді;

 

 

застосовує

явища;

 

 

 

застосовує

 

 

 

 

емпіричні

 

 

та

емпіричні

та

теоретичні

 

 

 

 

теоретичні

 

методи

методи

 

дослідження;

 

 

 

 

дослідження

 

самостійно

 

оволодіває

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новими

 

 

 

методами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дослідження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні

конспектує,

добирає

анотує наукові тексти,

самостійно

 

 

проводить

 

необхідний

для

складає

 

бібліографію

дослідження,

інтерпретує

 

дослідження

матеріал;

наукових

 

 

джерел,

та

оцінює

його

 

проводить

 

інтерпретує результати

результати,

 

 

робить

 

дослідницьку роботу

описаних

 

 

у

висновки;

оформлює

та

 

за

 

наданим

періодичних

виданнях

презентує

 

результати

 

алгоритмом,

презентує

дослідів;

прогнозує та

досліджень;

 

вирішує

 

узагальнені результати

описує

 

 

результати

складні

 

проблеми

з

 

пошукової

роботи;

спільних

досліджень,

обмеженим визначенням,

 

відповідає

на

презентує

 

 

їх

що

 

 

стосуються

 

інформаційні

потреби;

результати;

 

оцінює

перегляду,

пошуку

та

 

застосовує пошук для

інформаційні потреби;

фільтрування

 

даних,

 

отримання

даних,

адаптує

 

 

 

стратегії

інформації

та цифрового

 

інформації та контенту

пошуку для отримання

контенту;

 

 

допомагає

 

в

 

цифрових

найбільш

відповідних

іншим

у

 

перегляді,

 

середовищах;

даних,

інформації та

пошуку

та

фільтруванні

 

пропонує

 

особисті

контенту

в

цифрових

даних,

інформації

та

 

стратегії пошуку

середовищах;

 

цифрового контенту

 

 

 

 

 

пояснює,

як отримати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доступ

до

 

найбільш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відповідних

 

даних,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інформації

 

та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контенту,

 

 

змінює

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особисті

 

 

стратегії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пошуку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційн

 

визначає

 

мету

й

 

складає

 

 

план

 

самостійно

 

 

 

 

 

планує

і

 

завдання дослідження,

 

дослідження,

розрізняє

 

дослідження,

 

добирає

 

 

уміє

здійснювати

 

та застосовує

 

методи

 

найбільш

 

 

 

 

ефективні

 

 

дослідження

за

 

дослідження,

 

 

 

 

 

 

методи

і

 

засоби

 

 

наданим алгоритмом;

 

самостійно

 

добирає

 

дослідження;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необхідне обладнання

 

перебудовує

 

свою

 

 

ДОДАТИ

 

основам

 

 

абоматеріали для

 

діяльність у разі потреби;

 

 

промоції

проекту

та

 

 

проведення

 

 

 

 

 

 

аналізує

і

контролює

 

 

економічної

 

 

 

 

дослідження

 

 

 

 

 

 

результати дослідницької

 

 

доцільності

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підприємництва

та

 

 

ДОДАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

володіння

 

основами

 

 

оволодіння

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТИ

 

 

 

 

 

навички

 

 

 

менеджменту проекту

 

 

маркетинговими

 

 

 

 

створення бізнес-плану,

 

 

 

та

управління

 

 

стратегіями

 

 

та

 

 

інноваційного

 

проекту

 

 

 

комунікаціями

в

 

 

тактиками

 

 

 

 

 

 

 

для інвестора;

 

 

 

 

 

 

 

 

команді

 

 

 

 

 

 

інноваційних

 

проектів

 

 

оволодіння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(досліджень),

 

основам

 

 

маркетинговими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

менеджменту

 

 

 

в

 

 

стратегіями та тактиками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІТ-компаніях,

 

 

 

 

 

 

інноваційних

 

проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

високотехнологічних

 

 

(досліджень) , навичками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підприємствах

 

 

управління

проектами в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІТ-компаніях,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

високотехнологічних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підприємствах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунікатив-

 

письмово

 

та

усно

 

письмово

 

складає

 

складає

тези

доповідей,

ні

 

формулює

 

 

 

 

 

 

тексти

наукового

 

тексти статей із оглядом

 

 

висловлювання,

 

що

 

змісту (звіти, висновки

 

теоретичних

джерел

та

 

 

описують

 

результати

 

досліджень,

тези

 

результатами

власних

 

 

наукової

 

діяльності,

 

доповідей та виступів),

 

досліджень),

виступає

 

 

наукові

 

здобутки;

 

формулює

 

усно

 

усно

з

 

презентацією

 

 

розуміє

 

наукову

 

висловлювання

 

 

 

 

проектів

та

результатів

 

 

термінологію,

бере

 

наукового

змісту,

із

 

досліджень

українською

 

 

участь в обговореннях

 

використання

 

 

 

 

 

та

іноземною

мовами;

 

 

досліджень

у

групі;

 

відповідної

 

 

 

 

 

 

співпрацює

в

групі

у

 

 

розуміє зміст наукових

 

термінології,

 

 

 

 

 

процесі

дослідницької

 

 

статей українською та

 

аргументує

 

відповіді

 

діяльності;

встановлює

 

 

іноземною мовами

 

та ідеї; розуміє наукові

 

ділові взаємини з іншими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доповіді

іноземною

 

людьми, бере участь у

 

 

 

ДОДАТИ

формування

 

 

мовою;

 

ставить

 

дискусіях;

 

володіє

 

 

навичок

 

роботив

 

 

питання

за

темою

 

навичками

публічної

та

 

 

команді,

 

 

вести

 

 

доповіді

 

 

 

 

 

 

наукової мови

 

 

 

 

 

 

 

дискусії,

 

 

основ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емоційного

інтелекту,

 

 

ДОДАТИ закріплення

 

 

 

 

ДОДАТИ

формування

 

 

 

гнучкість мислення

 

 

навичок

роботи

в

 

 

навичок

 

роботи

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

команді,

 

культури

 

 

команді,

 

 

основи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вести

 

дискусії,

 

 

культури

вести дискусії,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розвиток

здібностей

 

 

гнучкості,

подальший

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емоційного

інтелекту,

 

 

розвиток

 

 

здібностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гнучкості

емоційного

 

 

емоційного інтелекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інтелекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчі

використовує

 

 

використовує

 

 

 

 

 

використовує

 

 

методи

 

різноманітні

методи

 

різноманітні

техніки

 

стимулювання

 

 

творчої

 

творчого пошуку

для

 

побудови підходів для

 

активності;

подолання

 

розв’язання

 

 

 

вирішення

конкретної

 

інерційного

 

 

ефекту

 

дослідницьких

 

 

наукової

 

проблеми;

 

мислення;

 

 

 

 

генерує

 

завдань; використовує

 

використовує

 

 

 

 

 

нестандартні,

креативні

 

метод

евристичних

 

спеціальні

 

 

 

прийоми

 

ідеї

,

використовує

 

питань

для

розуміння

 

теорії

 

розв’язання

 

методи теорії розв’язання

 

та

аналізу

всіх

 

винахідницьких задач;

 

винахідницьких

 

задач;

 

можливих

ідей

та

 

володіє

технологіями

 

вміє

оцінювати

ризики

 

рішень

 

 

 

 

індивідуальної

 

 

та

 

таПРИЙМАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колективної

творчої

 

НЕСТАНДАРТНІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роботи,

 

 

ГЕНЕРУЄ

 

 

РІШЕННЯ

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

нестандартні,

 

 

 

 

 

 

 

НАДЗВИЧАЙНИХ

 

 

 

 

 

 

 

креативні

 

ідеїТА

 

 

СИТУАЦІЯХ;

 

 

 

вміє

 

 

 

 

 

 

 

ВМІЄ

ВИРОБЛЯТИ

 

 

організувати

 

 

власну

 

 

 

 

 

 

В

 

КОМАНДІ

 

 

творчу

діяльністьта

 

 

 

 

 

 

НЕСТАНДАРТНІ

 

 

 

застосовувати

 

 

 

досвід

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ

 

 

 

 

 

 

В

 

 

творчої діяльності інших;

 

 

 

 

 

 

НАДЗВИЧАЙНИХ

 

 

вміє

 

здійснювати

 

 

 

 

 

 

СИТУАЦІЯХ

 

 

 

 

 

 

самооцінку

 

 

власних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ресурсів

та

 

 

творчих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

досягнень:

 

 

набуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навичок

 

 

створення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктів для креативних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інноваційних індустрій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТИ в таблицю:

 

ЦІННІСНІ. В описі дати традиційні цінності, вони можуть формуватись безвідносно поділу на класи через включення компоненти мистецтва в навчальні плани та стандарти спеціалізованої освіти наукового профілю. Серед важливих якостей: вміння співпереживати,

мужність, відсутність страху робити помилки, толерантність до помилок інших;

 

екологія наукових досліджень і використання їх результатів , відповідальність.

 

 1. Вимоги до компетентностей здобувачів у здійсненні діяльності наукового профілю за різними напрямами

 

Пропонуємо повністю переписати цю частину . Після консультацій з педагогами, які мають досвід роботи з обдарованими школярами в спеціалізованих фізико-математичних школах ми надаємо категоричне заперечення вимогам, які викладені в документі. Згідно цього документу за роки навчання у спеціалізованому ліцеї дитина повинна оволодіти природничими знаннями на рівні, що перевершує вимоги до кандидата наук. Жоден заклад не зможе виконати ці стандарти.

Стандартом визначено вимоги до діяльності наукового спрямування здобувачів освіти у наукових ліцеях/ліцеях-інтернатах за трьома напрямами: природничо-математичний, суспільно-гуманітарний, техніко-технологічний. Серед вимог окреслено ключові поняття, які можуть бути об’єктами досліджень здобувачів відповідно до обраного профілю, а також вимоги до очікуваних результатів за кожним з видів наукової діяльності здобувачів.

 

Природничо-математичний напрям передбачає поглиблене вивчення предметів природничо-математичного циклу за вибором наукового ліцею (математика, фізика, астрономія, хімія, біологія, географія) та організацію діяльності наукового спрямування здобувачів у відповідній галузі науки.

 

СПРОСТИТИ. ВИМОГИ НЕ ВИКОНАЄ ЖОДЕН ЗАКЛАД

 

Орієнтовне коло ключових понять – об’єктів досліджень

 

ДУЖЕ БАГАТО ПИТАНЬ, тому потрібно повністю переформулювати

 

Фізичні та хімічні:тіла та речовини, їх структура властивості

 

Фізико-технічні:рух, взаємодія, сила; енергія, обмін енергією, електромагнітні хвилі

 

Математичні: число, величина, геометричні фігури та тіла, математичні моделі

 

Астрономічні: Земля, Сонячна система, Всесвіт, місце Землі у Всесвіті; природні комплекси Землі Географічні: клімат, природний комплекс, природна зона, материк, атмосфера, гідросфера, літосфера, біосфера.

 

Біологічні: клітини, організми, розвиток організмів; речовини та їх властивості; спадковість,

 

біологічна еволюція: єдність та різноманітність

 

Екологічні: екосистеми, взаємодія в екосистемах, біосинтез, біомаса, біоценоз

 

Види діяльності наукового спрямування

 

 

Вимоги до результатів

Вимоги до результатів

Вимоги до результатів

 

(7 клас)

(9 клас)

(11 (12) класи)

 

 

 

 

Дослідно-експери

проводить прості досліди

складає план та здійснює

складає план та здійснює

ментальна

та експерименти з

експериментальні

експериментальні

діяльність

речовинами; складає

дослідження з

дослідження з

 

план та здійснює

використанням кількох

використанням

 

експериментальні

незалежних змінних

однофакторних, дво- і

 

дослідження з однією

Проводить емпіричні

трифакторних

 

незалежною змінною

дослідження властивостей

експериментальних

 

Планує дослідження

тіл та речовин, екологічних

планів будує наукові

 

щодо складу

закономірностей;

пояснення на основі

 

речовин/взаємозв’язків в

аргументує наукові

власних досліджень

 

екосистемах/

положення емпіричними

 

 

взаємообміну

даними досліджень

 

 

енергією/взаємодією

Планує дослідження,

 

 

природних об’єктів тощо

пов’язані з визначенням

 

 

 

руху та взаємодії тіл та

 

 

 

речовин, обміном енергією

 

 

 

тощо

 

 

 

 

 

Проектно-дослід

розробляє графічні,

розробляє графічні,

розробляє графічні,

на діяльність

матеріальні моделі для

матеріальні моделі для

матеріальні та

 

опису складу речовин /

опису руху та взаємодії тіл

математичні моделі для

 

взаємозв’язків в

та речовин, їхніх функцій,

виявлення та

 

екосистемах /

властивостей, змін / обміну

дослідження

 

взаємообміну

енергією в екосистемах

закономірностей,

 

енергією/взаємодію

тощо;

взаємозв’язків, опису

 

природних об’єктів

використовує математичні

змін у досліджуваних

 

тощо;

моделі для аргументації чи

об’єктах

 

графічно ілюструє

ілюстрації виявлених

 

 

природні явища,

закономірностей

 

 

закономірності тощо

 

 

 

 

 

 

Проектно-констр

створює проект виробу

володіє навичками

має навички підготовки

уктор-ська

(конструкції) за

моделювання та

проекту виробу,

діяльність

алгоритмом, добирає

конструювання готового

виготовлення та

 

матеріали, інструмент та

виробу; використовує

випробування дослідного

 

обладнання необхідні

моделювання за допомогою

зразка виробу, має

 

для виготовлення

комп’ютерних технологій,

розуміння можливостей

 

конструкції;

проводить маркетингові

економічного

 

оцінює конструкторські

спостереження для

використання виробу,

 

рішення за визначеними

визначення практичного

вміє презентувати

 

критеріями

значення виробу та

технічні характеристики

 

 

можливостей його

дослідного зразка, має

 

 

реалізації на ринку, вміє

навички моделювання за

 

 

презентувати результати

допомогою

 

 

своїх досліджень

комп’ютерних

 

 

застосовує наукові

технологій; здійснює

 

 

принципи для розробки,

оцінювання власних

 

 

конструювання та

конструкторських

 

 

тестування пристроїв;

рішень, виявляє недоліки

 

 

оцінює конструкторські

та шляхи вдосконалення

 

 

рішення за самостійно

 

 

 

розробленими критеріями

 

 

 

 

 

Пошукова

знаходить та узагальнює

винаходить відповіді на

одержує нові знання на

діяльність

необхідну інформацію,

проблемні питання,

основі отриманих

 

користуючись різними

проводячи дослідну роботу,

результатів досліджень,

 

джерелами, аналізує

систематизує та узагальнює

розроблює програми

 

наявні наукові

результати наукових

досліджень

 

результати; графічно

досліджень

застосовує наукові ідеї,

 

ілюструє динамічні

збирає та синтезує

щоб побудувати

 

процеси; здійснює

необхідну інформацію щодо

пояснення різних явищ

 

спостереження та

досліджуваних об’єктів

та закономірностей,

 

вимірювання

аналізує та інтерпретує дані,

подібностей та

 

властивостей різних

отримані у результаті

відмінностей об’єктів

 

речовин;

емпіричних досліджень,

будує пояснення, що

 

аналізує та інтерпретує

встановлює закономірності

базується на даних,

 

дані про природні явища

 

здобутих у результаті

 

та закономірності з

 

самостійних емпіричних

 

різних інформаційних

 

та теоретичних

 

джерел

 

досліджень.

 

 

 

 

Суспільно-гуманітарний напрям передбачає поглиблене вивчення предметів суспільно-гуманітарного напряму за вибором наукового ліцею (історія, філософія, політологія, соціологія, право, економіка, мови, літератури) та організацію діяльності наукового спрямування здобувачів у відповідній галузі науки.

 

Орієнтовне коло ключових понять – об’єктів досліджень

 

Економічні: економічні процеси (виробництво, обмін, розподіл, споживання), промисловість, ринок,

 

маркетинг, господарська діяльність, капітал

 

Суспільні:людина, пізнання, буття, світогляд, простір, світ речей, суспільство, соціальні відносини,

 

суспільні явища, культура, історичні події, держава, влада, право.

 

Філологічні: мова, мовлення, слово, мовні явища, текст, стиль, жанр, літератури.

 

Види

Вимоги до результатів

Вимоги до результатів

Вимоги до результатів

діяльності

(7 клас)

(9 клас)

(12 клас)

наукового

 

 

 

спрямування

 

 

 

 

 

 

 

Дослідницька

здійснює якісний аналіз

застосовує теоретичні

застосовує теоретичні та

діяльність

документальних джерел;

методи дослідження під час

емпіричні методи під час

 

перевіряє достовірність

вивчення

самостійного проведення

 

результатів соціальних /

соціальних/філологічних

соціальних/філологічних

 

філологічних досліджень;

проблем, планує та

досліджень, здійснює

 

проводить опитування за

здійснює спостереження за

різні види спостережень

 

допомогою відкритих і

різними об’єктами та

за суспільними

 

закритих, прямих і

явищами (соціальними /

об’єктами та явищами /

 

непрямих запитань;

мовними), здійснює

людською поведінкою /

 

володіє прийомами

інтерпретацію та аналіз

мовними явищами /

 

аналізу текстів

отриманих результатів;

літературними

 

 

кількісний аналіз

закономірностями,

 

 

результатів спостережень та

проводить соціологічні,

 

 

даних з літературних

історичні, теоретичні

 

 

джерел; здійснює

дослідження із

 

 

етнографічні та порівняльні

застосуванням різних

 

 

дослідження; складає

методів; розроблює

 

 

перелік запитань до

опитувальник і плану

 

 

проведення опитування

інтерв‘ювання/

 

 

відповідно до його мети,

опитування відповідно

 

 

здійснює аналіз текстів

до його мети; досліджує

 

 

 

історичні/художні/науко

 

 

 

ві тексти, застосовує

 

 

 

різні методи та прийоми

 

 

 

аналізу текстів

 

 

 

 

Проектна

визначає соціальну /

визначає критерії та

Визначає соціальну /

діяльність

філологічну проблему,

обмеження соціальної /

філологічну /

 

яка потребує пошуку

філологічної проблеми з

філософську проблему,

 

конструктивних рішень;

достатньою точністю для

досліджує шляхи її

 

планує короткочасний

забезпечення успішного

рішення, визначає

 

проект, пов'язаний з

вирішення, беручи до уваги

критерії успішного

 

винаходженням можливих

відповідні наукові

вирішення проблеми;

 

рішень соціальних/

принципи та потенційний

Представляє кілька

 

філософських/філологічни

вплив на людей та довкілля,

рішень соціальних/

 

х проблем ,

планує та здійснює

філологічних /

 

створює соціальні /

короткотривалі та

філософських проблем

 

громадянські/літературні

довготривалі соціальні

та прогнозує їхні

 

проекти, моделі

/громадянські/літературні

наслідки, визначає

 

соціальних явищ,

проекти у групі;

критерії оцінки

 

визначає аспекти моделі,

аналізує результати

ефективності

 

які можна покращити.

досліджень, формулює на

запропонованих рішень

 

планує проведення

їхній підставі

планує та здійснює

 

соціальних опитувань

конструктивне рішення;

довготривалі соціальні

 

 

розроблює моделі

/громадянські/літературн

 

 

модифікації об'єктів чи

і проекти у групі та

 

 

процесів;

самостійно;

 

 

планує та проводить

Розроблює моделі, щоб

 

 

соціальні опитування

досліджувати суспільні

 

 

 

та мовні явища,

 

 

 

літературні

 

 

 

закономірності й

 

 

 

природу художнього

 

 

 

твору.

 

 

 

Планує, організує та

 

 

 

проводить різні види

 

 

 

соціальних досліджень

 

 

 

 

Пошукова

знаходить необхідну

винаходить відповідь на

одержує нове наукове

діяльність

інформації, користуючись

проблемне питання,

знання на основі наявних

 

різними джерелами,

проводячи дослідницьку

наукових результатів,

 

аналізує наявні наукові

роботу, систематизує та

розроблює програми

 

результати

узагальнює результати

досліджує, добирає

 

 

наукових досліджень;

методики відповідно до

 

 

систематизує та узагальнює

проблеми дослідження

 

 

наявні наукові результати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техніко-технологічний напрям передбачає поглиблене вивчення предметів технологічного циклу (інформатика, технологія, математика) та організацію діяльності наукового спрямування здобувачів у відповідній галузі науки.

 

Орієнтовне коло ключових понять – об’єктів досліджень

 

Інформатика: інформація, інформаційні процеси, інформаційні технології, інформаційні ресурси, носії інформації, кодування інформації, програма, програмне забезпечення

  Технології:техніка, технологія, конструювання, модель, винахід, проект

 

Види діяльності

Вимоги до результатів (7

Вимоги до результатів

Вимоги до результатів

наукового

клас)

(9 клас)

(11 (12) класи)

спрямування

 

 

 

 

 

 

 

Дослідно-експери

вміє розв’язувати наукові

має досвід

проводить на високому

ментальна

задачі невисокого рівня

експериментування з

рівні досліди з

діяльність

складності, проводить

технічними пристроями/

технічними пристроями/

 

нескладні досліди з

моделями в лабораторних

моделями в

 

технічними пристроями/

умовах, володіє навичками

лабораторних умовах;

 

моделями в лабораторних

презентувати результати

описує механізми роботи

 

умовах;

власних досліджень;

технічних

 

розуміє математичні

використовує математичні

пристроїв/передачі

 

моделі, що ілюструють

моделі для опису механізму

інформації за допомогою

 

роботу технічних

передачі інформації/роботи

математичних моделей

 

пристроїв/спосіб передачі

технічних пристроїв;

розроблює моделі, щоб

 

інформації;

робить опис можливостей

випробовувати технічні

 

використовує моделі

об’єктів/моделей/інструмен

можливості

 

опису технічних

тів технічних об’єктів

запропонованого

 

можливостей

 

об'єкта/моделі/

 

об’єктів/моделей/інструме

 

інструменту

 

нтів

 

 

 

 

 

 

Конструкторська

Створює ескіз виробу,

Володіє навичками

Має навички підготовки

/проектно-констр

розуміє, які матеріали,

моделювання, виготовлення

проекту виробу,

укторська

інструмент та обладнання

деталей та конструювання

виготовлення та

діяльність

необхідні,

готового виробу.

випробування дослідного

 

для виготовлення виробу,

Використовує моделювання

зразка виробу, має

 

чітко уявляє послідовність

за допомогою

розуміння можливостей

 

виготовлення деталей та

комп’ютерних технологій,

економічного

 

алгоритм створення

проводить маркетингові

використання виробу,

 

готового виробу,

спостереження для

вміє презентувати

 

аналізує конструкторські /

визначення практичного

технічні характеристики

 

дизайнерські проекти,

значення виробу та

дослідного зразка, має

 

моделі, визначає аспекти

можливостей його

навички моделювання за

 

моделі, які можна

реалізації на ринку, вміє

допомогою

 

покращити; бере участь у

презентувати результати

комп’ютерних

 

колективних проектах;

своїх досліджень

технологій;

 

здійснює оцінювання

планує та здійснює

планує та здійснює

 

проекту за визначеними

конструкторські /

конструкторські /

 

критеріями

дизайнерські проекти,

дизайнерські проекти у

 

 

моделі, бере участь у

групі та самостійно;

 

 

групових проектах;

оцінює конкурентні

 

 

визначає критерії для

конструкторські/дизайне

 

 

оцінювання проектів

рські рішення за

 

 

конструкцій/

визначеними критеріями,

 

 

виробів/моделей

здійснює оцінювання

 

 

 

власних проектів

 

 

 

 

Винахідницька

визначає функціональне

констатує обмеженість

володіє прийомами

(раціоналізатор-с

призначення технічного

можливостей найбільш

подолання технічних

ька) діяльність

об‘єкта,

слабкої ланки в технічному

суперечностей; організує

 

визначає головну

об‘єкті,

колективне

 

функціональну ланку в

визначає бажану мету щодо

розв‘язування

 

технічному об‘єкті,

вдосконалення чи

винахідницьких

 

знаходить найбільш

винаходження нового

(раціоналізаторських)

 

слабкий елемент у

технічного об‘єкта,

задач; демонструє

 

технічному об‘єкті; має

обґрунтовує неможливість

уміння вдосконалення чи

 

власні винаходи

досягти кінцевої мети; має

винаходження нового

 

 

власні винаходи, розуміє їх

технічного об‘єкта; має

 

 

практичну цінність та

власні винаходи,

 

 

можливості впровадження.

визначає шляхи їх

 

 

 

подальшого

 

 

 

вдосконалення.

 

 

 

 

Пошукова

знаходить необхідну

винаходить відповідь на

одержує нові знання на

діяльність

інформації, користуючись

проблемне питання,

основі отриманих

 

різними джерелами,

проводячи дослідницьку

результатів досліджень,

 

аналізує наявні наукові

роботу, систематизує та

розроблює програми

 

результати

узагальнює результати

досліджень

 

використовує наукову,

наукових досліджень

узагальнює, трансформує

 

науково-технічну та

Збирайте та синтезуйте

та інтерпретує

 

технічну інформацію для

інформацію про технології,

інформацію щодо

 

підтвердження чи

які змінили спосіб впливу

результатів

 

спростування гіпотез та

людини на спадкування

експериментального

 

винахідницьких ідей

бажаних рис організмів.

випробування своїх та

 

 

узагальнює якісну

інших

 

 

науково-технічну

винаходів/конструкцій/м

 

 

інформацію для

оделей

 

 

підтвердження гіпотез та

 

 

 

тверджень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Види та рівні наукових робіт здобувачів

 

Результатами діяльності наукового спрямування здобувачів освіти за науковим профілем є різні види наукових робіт, отримані внаслідок емпіричних та теоретичних досліджень.

 

Орієнтовні види наукових робіт емпіричного рівня​: конструкції, моделі, проекти, ​технічні вироби, винаходи, програмні продукти, бази даних, колекції, матриці спостережень тощо.

Орієнтовні види робіт теоретичного рівня: анотації, рецензії, статті, тези доповідей, філософські тексти, есе, аналітичні та наукові звіти тощо.

 

Вимоги до рівнів наукових робіт є диференційованими та застосовуються залежно від віку та рівня підготовки здобувачів спеціалізованої загальної середньої освіти.

 

 • 5-7 класах передбачено читання та розуміння науково-популярних текстів; опис та інтерпретацію результатів раніше виконаних досліджень, проведення емпіричних досліджень, удосконалення винаходів.

 

 • 8-9 класах передбачено аналіз та узагальнення теоретичних досліджень, відтворення раніше виконаних емпіричних досліджень з інтерпретацією результатів; удосконалення винаходів, конструювання виробів.

 

 

 • 10-11(12) класах передбачено роботу з теоретичними джерелами із застосуванням різних методів, виконання самостійних емпіричних наукових досліджень; удосконалення винаходів, створення оригінальних винаходів, конструювання виробів.

 

 

 

Додаткова довідка стосовно ментального здоров`я ( зокрема психічного здоров’я) від молодих вчених України , учасників EURODOC

 

 

 

 

Проблема ментального здоров'я в сучасному світі набуває глобального масштабу з багатьма негативними наслідками. Вона набуває особливої актуальності при роботі з обдарованими дітьми в Україні, де 5 років йде війна, все більше дітей та дорослих мають пост-травматичний синдром, є криза цінностей. В Ізраїлі в спеціалізованих математичних школах/інтернатах ментальне здоров`я визначено як окремий напрямок роботи школи. В інших країнах також цій проблемі приділяють все більше уваги з огляду на поширення поведінкових розладів серед школярів та дорослих.

 

За даними World Health Organization (Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я - ВООЗ), психічні та поведінкові розлади надзвичайно поширені та охоплюють до 25% всіх людей в певні періоди їхнього життя. ВООЗ зазначає, що в майбутньому, враховуючи старіння населення і погіршення соціальних проблем, кількість людей з розладами психічного здоров’я значно збільшиться. http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/

mental-health

 

 

Доповідь ВООЗ в 2001 року була повністю присвячена психичному

 

здоров’ю. Світовий банк наголошував на кращому психічному здоров'ї як

 

частині своєї стратегії щодо поліпшення економіки, що перебуває у стані

 

незахищеності (Світовий банк, 2002). Усі 52 країни-члени Європейської

 

організації ВООЗ, а також Європейський Союз (ЄС) і Рада Європи схвалили

 

Декларацію та План дій щодо психічного здоров'я у 2005 році (ВООЗ, 2005a,

 

2005b). ЄС опублікував свою Зелену книгу про психічне здоров'я (Комісія

 

Європейських Співтовариств 2004; Г. Хендерсон та ін. 2004; Jané-Llopis and

 

Anderson,2005).

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/96451/E89814.pdf

 

 

Відповідно до статистичних даних досліджень громад в країнах Європейського Союзу (ЄС), Ісландії, Норвегії та Швейцарії: 27% дорослого населення, це приблизно 83 мільйони (у віці 18–65 років) пережили принаймні одну з серії психічні розладів в минулому році (включно проблеми, що виникають внаслідок вживання наркотичних речовин, психозів, депресії, тривоги та розладів харчування).

 

 

Психічні розлади є найбільшим чинником хронічних станів, що вражають населення Європи. Згідно з останніми наявними даними (2012), нервово-психічні розлади є першою причиною років прожитого життя з урахуванням інвалідності (YLD) в Європі, що становить 36,1% від тих, які пов'язані з усіма причинами. Однополярний депресивний становить 11% всіх YLD, що робить його провідним хронічним станом в Європі. Розлади, пов'язані

 

 • алкоголем, посідають третє місце в Європі, на які припадає 6,4% усього YLD. Тривожні розлади зайняли шосте місце, на яке припадає 4% всіх ВДЛ. Хвороба Альцгеймера та інші деменції займають дев'яте місце, що становить 3% від загальної кількості. Мігрені займають 11 місце з 2,7%, шизофренія - на 15-му місці з 1,8%, біполярний розлад - на 17-му місці з 1,6%.

 

 

За останніми даними, отриманими в доповіді ВООЗ «Запобігання самогубству: глобальний імператив», за підсумками 2012 року в усьому світі загинуло 804000 смертей від самогубств, що становить 11,4 на 100 000 населення. У європейському регіоні шість європейських країн потрапляють до 20 кращих країн з найвищими оцінками суїцидів у світі. Литва має п'ятий найвищий рівень самогубств у світі - 28,2 на 100 тисяч. На самогубство припадає 17,6% всіх смертей серед молодих людей у віці 15-29 років у країнах з високим рівнем доходу. Воно посідає друге місце серед причин смерті в усьому світі і в Європі серед цієї вікової групи після дорожньо-транспортних пригод. Більше того, 90% самогубств пов'язані з психічними захворюваннями у країнах

 • високим рівнем доходів, а 22% усіх самогубств пов'язані з вживанням алкоголю.

 

 

Незважаючи на ці дані, лише 13 європейських країн мають національну

 

стратегію запобігання самогубств.

 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/d

 

ata-and-resources

 

 

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2020 року психічні розлади увійдуть до першої п'ятірки хвороб, які будуть лідирувати за кількістю людських трудовитрат, пов'язаних з цими захворюваннями.

 

 

Кожна країна в світі стикається з серйозними проблемами саме у соціально-психологічних і економічних аспектах системи охорони психічного здоров’я. Жодна країна світу не вирішила цю проблему в повному обсязі. Це створює нагальну потребу в поєднанні зусиль наукової спільноти щодо вирішення цієї проблеми.

 

 

 • 2018 році в Європейській раді аспірантів та молодих учених (EURODOC) була створена робоча група щодо питань психичного здоров’я молодих учених Європи. Основна мета робочої групи обговорити питання психічного здоров'я молодих учених і розробити рекомендації з питань політики щодо зацікавлених сторін у сфері освіти та досліджень в Європі. Робоча група у своїй діяльності зосереджується на попередніх дослідженнях, поточній ситуації в Європі, як підвищити рівень обізнаності, і пропонує рекомендації щодо політики у сфері психічного здоров'я для всіх зацікавлених сторін.

 

http://eurodoc.net/mental-health-wg

 

 

Матіас Шройден, координатор робочої групи розповідає про те, як

 

європейські неурядові організації, потужні стейкхолдери прагнуть підвищити

 

обізнаність та лобіювати незалежні дослідження з питань психічного здоров'я

 

серед молодих дослідників в Європі, щоб забезпечити профілактичну політику

 

та обмінятися передовим досвідом.

 

https://eua-cde.org/the-doctoral-debate/64:safeguarding-the-mental-health-of-doctoral

 

-candidates-in-europe.html?fbclid=IwAR1tFkmNW8G8hmhz9iV_tMoSRzleT0ETQ0

 

O3tfQyyq3hH1GbEnYpVHXKcow

 

 

Такий розвиток, як правило, відбувається в умовах гнучкої і самоврядної роботи, яка ідеально заохочує їх керувати власним індивідуальним розвитком кар'єри. Проте, нещодавнє дослідження в Бельгії (Leveque et al., 2016 і 2017)

показало тривожні цифри щодо поширеності проблем психічного здоров'я у докторантів у порівнянні з аналогічною групою високоосвічених осіб із загального населення. Приблизно 40% повідомили, що відчувають себе під постійним навантаженням, тоді як 30% повідомили, що вони відчувають себе

 

нещасними та депресивними. https://pdfs.semanticscholar.org/9ac3/478bc1263be53f5150a54b3f6c65b0c333fe.pdf

 

 

Окрім Європейської ради аспірантів та молодих учених (EURODOC) в Європі створена організація Mental Health Europe. Mental Health Europe (MHE) є європейською неурядовою мережевою організацією, яка займається пропагандою позитивного психічного здоров'я, профілактикою психічних розладів, поліпшенням стану, адвокацією для соціальної інтеграції та захистом прав служб психічного здоров'я.

 

 

MHE тісно співпрацює з європейськими інституціями та міжнародними органами з метою включення психічного здоров'я до всіх політик та припинення стигматизації психічного здоров'я. Mental Health Europe представляє асоціації та окремих осіб у сфері психічного здоров'я, включаючи користувачів служб психічного здоров'я, фахівців, постачальників послуг та волонтерів. Спільно зі своїми членами MHE формулює рекомендації щодо розробки політики, орієнтованої на психічне здоров'я. MHE розміщує користувачів психічних послуг у центрі своєї роботи, щоб забезпечити голос людей, які пережили психічне захворювання, почутий у Європі. https://mhe-sme.org/

 

 

Подібні спостереження були зроблені в Університеті Каліфорнії в США

 

(університет Каліфорнії, 2016) і в університеті Лейдена в Нідерландах (Van der

 

Weijden et al., 2017), з порівнянними високими даними тривожність і депресія.

 

Незважаючи на такі послідовні висновки, ці результати є обмеженими за

 

обсягом, і ми не знаємо точно, наскільки поширені такі проблеми серед

 

молодих учених по всій Європі.

 

https://ucop.edu/institutional-research-academic-planning/_files/graduate_well_being

 

_survey_report.pdf

 

 

Психічне здоров'я є головним пріоритетом для EURODOC і тому організація намагається підвищити обізнаність з питань психічного здоров'я, сприяти фінансуванню досліджень з питань психічного здоров'я, навчати і підтримувати дослідників на ранніх стадіях, і, нарешті, надавати рекомендації щодо політики та приклади найкращих практик.

 

Дві зразкові ініціативи заслуговують на увагу з боку мережі EURODOC. По-перше, Польська асоціація кандидатів докторів (КРД) здійснила ініціативу з

оцінки психічного здоров'я серед докторантів у Польщі за допомогою загальної анкети здоров'я Г. Д. Голдберга (GHQ-28). По-друге, Асоціація італійських кандидатів і кандидатів наук (ADI) в даний час збирає інформацію у співпраці з психологічними консультативними центрами в італійських університетах. https://www.gl-assessment.co.uk/products/general-health-questionnaire-ghq/

 

 

Попередні результати КРД підтверджують, що молоді учені в Польщі відчувають високий тиск у конкурентному середовищі, що вимагає від них розробки дуже специфічних, складних і вимогливих навичок. Від 40% до 50% всіх респондентів заявили, що відчувають себе виснаженими, перевантаженими та перевантаженими своїми обов'язками. 46% відчули потребу покращити стан свого здоров'я, а 34% повідомили про сильне зниження рівня повсякденного життя. Меншина навіть повідомила, що відчуває себе «нікчемним» як особа (14%), думаючи про власну смерть (7%), або про переживання суїцидальних думок (6%).

 

 

Ми можемо припустити широкий спектр факторів, які можуть індивідуально або колективно призвести до розвитку проблем психічного здоров'я серед обдарованих дітей, молоді, молодих учених. До прикладів можна віднести високий рівень навантаження, булінг, серед молодих вчених - відсутність перспектив кар'єри в наукових колах, відносини між докторантами та керівниками, синдром примусу, погана інституційна підтримка, умови праці, тиск фінансування, ізоляція, мобільність, відсутність соціальної підтримки, баланс між роботою та життям.

 

 

Проблеми психічного здоров’я в Україні широко поширені та глибоко вкорінені і, якщо їх не вирішити, вони можуть запобігти будь-якому прогресу на шляху позитивного розвитку. По даним Мінсоцполітики (станом на жовтень 2017 рік) Україна посіла перше місце в Європі за кількістю психічних розладів

 

майже 2 мільйони українців щороку стають пацієнтами психіатричних лікарень. За даними Міністерства, в Україні 1,2 мільйони осіб страждає на психічні розлади і цей показник щорічно зростає. https://www.msp.gov.ua/news/14055.html

 

 

Зокрема потреба в психічному здоров'ї обдарованих дітей, молодих вчених, людей, переміщених через конфлікт, переслідування або економічна міграція, створює додаткові потреби. Існують також значні правові та пов'язані

 

 • політикою бар'єри для повної реалізації включення людей з проблемами психічного здоров'я в суспільство і на сьогоднішній день було мало зусиль для їх вирішення. Ці проблеми потребують консолідованих дій, програм та

особливої уваги від державної влади та громади.

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Інформація з Економічного форуму в Давосі- 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація взята з фб сторінки Миколи Скиби https://www.facebook.com/100000272455991/posts/2248149268537466/

 

Тривожний розлад на сьогодні залишається найпоширенішою проблемою психічного здоров'я. За даними, що наводить Our World in Data від згаданої недуги на сьогодні страждає 275 млн. людей у всьому світі, або 4 % населення земної кулі. Як підрахували експерти світового економічного форуму у Давосі до 2030 р. негаразди із психічним здов'ям коштуватимуть світовій економіці близько 16 трильйонів доларів. Це ціна, яку платять сучасні люди за життя в постійній під'єднаності до мереж, переживання за те, що виходить за межі їх впливу, але також це і ціна закритості мислення, нерозуміння суті змін,

 

невніння і небажання до них адаптуватися. https://www.weforum.org/agenda/2019/01/this-is-the-worlds-biggest-mental-health-p roblem/

 

Увага! При використанні матеріалів цієї записки обов’язковим є посилання на т авторство. Вона підготовлена НГО «Фонд «Відкрита політика» та учасниками Громадянської платформи з реформування наукової сфери в Україні.

 

Координатор - Ірина Жданова, канд. іст. наук.